Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) voor de Particuliere Markt gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Midden-Nederland op 17 oktober 2018 / aktenummer 245 / 2018. Uitgave van de VKG, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein. ©VKG   Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de consument gedane aanbiedingen en met de consument gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op de levering en/of montage van kunststof gevelelementen, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder e, van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere aan de consument gedane aanbiedingen en met hem gesloten overeenkomsten, een en ander voor zover de VKG ondernemer aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
 2. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de VKG ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 3. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door VKG ondernemer.

 Artikel 2: Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. VKG ondernemer: natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap, lid van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG); b. VKG Keurmerk leverancier: de VKG ondernemer die bij het VKG Keurmerk is aangesloten; c. Consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met een VKG ondernemer, als onder a omschreven; d. Het werk: het totaal van de tussen de consumenten de VKG ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de VKG ondernemer geleverde materialen; e. Levering en/of montage van kunststof gevelelementen:  verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning; f. Kunststof gevelelementen: kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen, met specificaties afgestemd op de woning van de consument, die voldoen aan de op de datum van aanbieding geldende VKG Kwaliteitseisen en adviezen© in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld en uitgegeven door de VKG; g. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

 Artikel 3: Het aanbod

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van één maand en worden vergezeld van tekeningen.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken, waarbij de door de VKG ondernemer overlegde tekeningen en beschrijvingen als algemene richtlijnen worden beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal de VKG ondernemer de consument terstond informeren.
 3. De aanbieding van de VKG ondernemer omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de hieronder bedoelde werkzaamheden. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de consument. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn, wanneer noodzakelijk, onderdeel van de opdracht.
 4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.
 5. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de consument opgegeven adres.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’: a. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht; b. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de VKG ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De VKG ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de VKG ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.
 7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de VKG ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de VKG ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

 Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de VKG ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
 2. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de VKG ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de VKG ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.Adres Postbus telefoon e-mail website Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein 1496, 3430 BL Nieuwegein (030) 750 98 01 info@vkgkeurmerk.nl vkgkeurmerk.nl

 Artikel 5: Verplichtingen van de VKG ondernemer

 1. De VKG ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de VKG ondernemer van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de consument geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. De VKG ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. De VKG ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante: a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de VKG ondernemer openbaren en de VKG ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

 Artikel 6: Verplichtingen van de consument

 1. De consument stelt de VKG ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat hij tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
 2. De consument zorgt voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van de VKG ondernemer en alle overige door de VKG ondernemer voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten; b. het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg; c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van de VKG ondernemer zijn; d. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend; e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.
 3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de VKG ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er desalniettemin vertraging, dan dient de consument de VKG ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen en wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Als niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden of de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de VKG ondernemer te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: –  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; –  onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; –  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; –  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; –  onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

 Artikel 7: Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 6 onder a kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de VKG ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
 2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de VKG ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
 3. Bij het bepalen van de benodigde werkzaamheden mag de VKG ondernemer afgaan op hetgeen visueel van buitenaf waarneembaar is. Blijkt na het sluiten van de overeenkomst een afwijking van of aanvulling op de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk en heeft de VKG ondernemer de oorzaak van deze afwijking of aanvulling niet visueel van buitenaf kunnen waarnemen, dan leveren deze werkzaamheden te allen tijde meerwerk op.
 4. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
 5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de VKG ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.

 Artikel 8: Op- of aflevering van het werk

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de VKG ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer: –  partijen een gezamenlijke opleveringscontrole hebben uitgevoerd, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde zijn gekomen. Een opleverings-controle van kunststof gevelelementen vindt plaats aan de hand van de VKG Keurmerk controlelijst, al dan niet digitaal. –  uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de VKG ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden. –  de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd; –  de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De VKG ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

 Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 Artikel 10: Betaling en eindafrekening

 1. Bij koop heeft de VKG ondernemer het recht de consument tot aanbetaling te verplichten van ten hoogste 30% van de prijs. Met aanbetaling wordt bedoeld de betaling(en) die de consument verschuldigd is bij het verstrekken van de opdracht.
 2. Betaling(en) worden gedaan op de plaats van vestiging van VKG ondernemer of op een door VKG ondernemer aangewezen rekening. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.
 3. Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de VKG ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
 4. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Heeft de VKG ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de VKG ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
 5. Tenzij sprake is van contante betaling of pinbetaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.
 6. De consument is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf het verstrijken van een betalingsdatum. Als de consument een betaling niet tijdig verricht, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 7. Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan de VKG ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast zendt de VKG ondernemer aan de consument één betalingsherinnering, waarin de VKG ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalings- herinnering te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 8. Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de VKG ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de con- sument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de VKG ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 Artikel 11: Regeling Waarborgfonds VKG Keurmerk

  Op een door de consument gedane aanbetaling tot ten hoogste € 10.000,- (exclusief btw) is de regeling van het Waarborgfonds VKG Keurmerk van toepassing, zoals deze luidt op het tijdstip waarop de overeenkomst met de VKG Keurmerk leverancier is afgesloten. Het VKG Keurmerk Waarborgfonds heeft uitsluitend betrekking op levering en montage van kunststof gevelelementen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder e, waarbij de opdrachtgever een consument is. Elke vorm van vergoeding van gevolgschade in verband met het faillissement van de VKG Keurmerk leverancier door het Waarborgfonds VKG Keurmerk is uitgesloten.

 Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

  Na levering blijft de VKG ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument: –  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten; –  voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; –  vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

 1. De VKG ondernemer staat voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, in voor de deugdelijkheid van de volgende geleverde en gemonteerde producten: a) Kunststof gevelelementen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder f, inclusief het daarbij geleverde glas; b) Oppervlaktebehandelingen van kunststof gevelelementen (m.u.v. oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering, en dergelijke);
 2. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, zonweringen een garantieperiode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering.
 3. Voor alle overige producten geldt de eventueel door de toeleverancier aan de VKG ondernemer verleende fabrieksgarantie, die door de VKG ondernemer zal worden uitgevoerd.
 4. De VKG ondernemer staat alleen in voor de deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten als er sprake is van normaal gebruik en onderhoud.
 5. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt. Niet binnen bekwame tijd klagen heeft tot gevolg dat de consument er geen beroep meer op kan doen dat een product of dienst gebrekkig is.
 6. De VKG Keurmerk leverancier is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De consument zal de VKG keurmerk leverancier hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan de VKG Keurmerk leverancier het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan;
 7. De garantie zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 vervalt, als: –  gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en glas schade die niet veroorzaakt wordt door een constructie fout in de ramen; –  gebreken het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; –  gebreken het gevolg zijn van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; –  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechts opvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; –  gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud dat wil zeggen niet volgens de op de datum van aanbieding geldende VKG Kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor productie en montage van kunststofgevelelementen in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld en uitgegeven door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG); –  gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VKG Keurmerk leverancier; –  de consument niet, behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de VKG Keurmerk leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
 8. Als de VKG Keurmerk leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
 9. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

 Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de geschillencommissie van de VKG met inachtneming van de VKG-geschillenregeling, tenzij de consument, die zich schrif- telijk jegens de VKG Keurmerk leverancier op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een met een consument gesloten overeenkomst tot levering en/of montage van kunststof gevelelementen, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkom- sten die daarvan het gevolg mochten zijn.
 3. Van andere geschillen dan die genoemd in het vorige lid van dit artikel neemt de Nederlandse burgerlijke rechter kennis die bevoegd is in de woonplaats van consument.

We horen graag van je

Contactformulier

Ik wil graag meer weten van

Bedankt voor je bericht. We nemen snel contact met je op.
Oeps. Er ging wat mis bij het versturen van het formulier. Probeer het nog een keer of stuur een mail naar info@flexkozijn.nl.